طبقه بندی حساب ها به زبان ساده

در یک شرکت امکان دارد از حساب های مختلفی استفاده کنند که به طور کلی به پنج گروه تقسیم میشود که این طبقه بندی حساب ها به شرح زیر می باشد.

گروه اول حساب های دارایی عبارتند از: حساب های دریافتی،وجوه نقد اسناد دریافتی ، موجودی کالا ،پیش پرداختها ، قبض های دریافتنی و .......
گروه دوم حساب های بدهی عبارتند از : حساب های پرداختنی ، حقوق پرداختنی ،وام پرداختنی ،ذخیره مالیات و .......
گروه سوم حساب های مربوط به حقوق صاحبان سرمایه عبارتند از:حساب سرمایه ،حساب برداشت ،سود و زیان انباشته و ......
گروه چهارم حساب های درآمد عبارتند از:فروش کالا و یا خدمات ،سود سهام،درآمد اجاره و....
گروه پنجم حساب های هزینه عبارتند از:هزینه حقوق و دستمزد ،هزینه های عملیاتی ،
هزینه اجاره و......

 

امتیاز : 5
تعداد رای : 2